Proces kupoprodaje stana

kupoprodaja-stana

Pre bilo kakvog konkretnog poteza, neophodno je da su sva vlasnička i duga dokumenta ispravna i validna.

Predugovor i Ugovor

Predugovor je početni korak u procesu kupoprodaje stana (nekertnine). Cilj Predugovora jeste da obe strane prilikom kupoprodaje stana definišu svoje obaveze i da će se držati istih, poželjno je da se Predugovor overi na Sudu.
Obično, Predugovor sadrži sve što i ugovor: definiše se ko je budući kupac a ko prodavac, definiše se predmet kupoprodaje (stan), po kom osnovu je prodavac vlasnik iste, cena stana, iznos kapare, rokovi i načini isplate, datum overavanja i ulaska u posed stana (nekretnine), ko plaća koje obaveze i slično.

Dodatne stavke u Predugovoru koje se mogu ubaciti su opremeljenost stana (npr. namešten / nenamešten, kuhinja, sanitarije, grejanje, komunalije, parking, podrumski prostor…).

Tek nakon definisanja svih obaveza oba učesnika u kupoprodaji stana, i nakon prikupljanja svih saglasnosti kao i svih potrebnih dozvola, i ukoliko ne postoje više nikakve dodatne pravno-tehničke smetnje, tek onda se pristupa potpisivanju ugovora za kupoprodaju stana (nekretnine).

Ugovor, kao što smo već pomenuli, sadrži sve stavke Predugovora. Piše se u više primeraka, najčešće 8, i obavezno se overava u nadležnom sudu.

U Ugovoru treba povesti računa o zakazivanju termina primopredaje stana (nekretnine) jer u ovom delu, pored prodavca i kupca stana, učestvuju i Sud i banka.
Na primopredaju stana, neophodno je ad prodavac donese potvrde da su svi računi za komunalije svedeni na nulu. Prodavac predaje kupcu stana kompletnu postojeću dokumentaciju o stanu, ključeve stana i tim postupkom se završava proces između prodavca i kupca stana.

Obaveze prema državi Srbiji

Pod obavezama prema državi misli se na porez koji se plaća državi Srbiji. Prema zakonu o porezu na imovinu, poreski obveznik je prodavac stana ali po ustaljenom običaju (skoro po pravilu) porez plaća kupac. Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procene uprave prihoda na kojoj se stan (nekretnina) nalazi i podnosi se u roku od 10 dana od dana overe Ugovora.

Podnošenje prijave za plaćanje poreza

Dokumenta koja su potrebna za podnošenje prijave za plaćanje poreza na promet:

1. Formular PPI-4
2. Fotokopije sudski overenog Ugovora o kupoprodaji stana
3. Original istog Ugovora na uvid
4. Fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu na predmetnoj nepokretnosti (ugovor kojim se steklo vlasništvo osobe koja je prodala stan – obično je to Ugovor o otkupu, poklonu, kupoprodaji, izgradnji ili sudsko Rešenje o nasledjivanju…)
5. Fotokopija lične karte

Poreska obaveza nastaje danom zaključenja Ugovora o prenosu apsolutnih prava. Porez se plaća u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno od dana kada kupac stana potpiše da je primio rešenje. Zatim se uplatnica plaćenog poreza na promet se nosi poreskom organu, koji tada stavlja pečat Uprave prihoda na sve primerke Ugovora o kupoprodaji stana (nekretnine) i unosi iznos plaćenog poreza.

Oslobađanje od poreza

Ako je ovo kupovina prvog stan, kupac ima mogućnost oslobođavanja plaćanja poreza. Ova mogućnost se odnosi samo ukoliko je kupac državljanin Srbije i nema nikakvu nekretninu koja se vodi na njega. Oslobođavanje poreza je do 40m2 na ime nosioca Ugovora i po 15m2 za svakog člana porodice (domaćinstva).

Dokumenta koja su potrebna za kupca stana za oslobađanje plaćanje poreza:

1. Overena Kopija lične karte kupca stana (nrekretnine) i članova njegove porodice
2. Uverenje o državljanstvu za kupca prvog stana i članova njegove porodice
3. Izvod iz matične knjige rođenih kupca i članova porodice
4. Overena kopija kupoprodajnog ugovora
5. Dokaz o prebivalištu za kupca i članove porodice
6. Za članove familije dokaz o srodstvu (izvod i sl.)
7. Overena izjava kupca o kupovini prvog stana – IKPS – PPAP
8. Dokument iz Uprave prihoda da nije poreski obveznik za stan ili kuću (od 01.07.2006. do dana izdavanja dokumenta)
9. Dokument iz katastra da se stan ili kuća ne vodi na kupca stana

Povraćaj PDV-a

Ukoliko je cena stana (nekretnine) sa PDV-om (10 % od vrednosti istog) i ukoliko je kupcu ovo kupovina prvog stana u Srbiji on ima mogućnost povraćaja PDV-a do 40m2, za nosioca ugovora i po 15m2 za svakog člana svog domaćinstva.

Dokumenta potrebna za povraćaj PDV-a:

1. Izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od 6 meseci
2. Uverenje o državljanstvu – ne stariji od 6 meseci
3. Dokaz o prebivalištu
4. Overena kopija ugovora
5. Račun ili drugi dokument koji služi kao račun o kupoprodaji stana u kojem je iskazan PDV
6. Dokaz da je ugovorena cena sa PDV-om isplaćena
7. Overena izjava o kupovini prvog stana – IKPS – PDV
8. Overena fotokopija lične karte
9. Obrazac RFN
10. Dokument iz Uprave prihoda da nije poreski obveznik za stan ili kuću (od 01.07.2006. do dana izdavanja dokumenta)
11. Dokument iz katastra da se stan ili kuća ne vodi na Kupca stana

Podeli stranu na:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Google Plus
  • Pinterest
  • Email